การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักวิชาการสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566