สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต (แผนต้นปี) ปีงบ 66

21 November 2565



ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 1. โครงการขับเคลื่อน 1. ค่าใช้จ่ายในการระบาดว.xlsx
 2. โครงการขับเคลื่อน 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มป.xlsx
 3. โครงการขับเคลื่อน 4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มป.xlsx
 4. โครงการขับเคลื่อน 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาร.xlsx
 5. โครงการขับเคลื่อน 6. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณ.xlsx
 6. โครงการขับเคลื่อน 7. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขป.xlsx
 7. โครงการขับเคลื่อน รวม 3 กลุ่มงาน (วิจัย + พัฒ.xlsx
 8. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม.xlsx
 9. กลุ่มจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตแ.xlsx
 10. กลุ่มบริหารงานทั่วไป (คชจ.ทั่วไป จ้างเหมา ว.xlsx
 11. กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้.xlsx
 12. กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ค่าตอบแทน พนักงานรา.xlsx
 13. กลุ่มพัฒนาระบบวิชาการสุขภาพจิต.xlsx
 14. กลุ่มวารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต.xlsx
 15. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทา.xlsx
 16. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (ประชุมวิชาการนานาชาติ.xlsx
 17. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.xlsx
 18. สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน.xlsx