สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


นโยบาย/ประกาศ/เจตจำนงค์/การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อ วันที่
Onepage Nogiftpolicy งดให้ของขวัญ 23 กุมภาพันธ์ 2566
Onepage Sex Harrasment คุกคามทางเพศ 23 กุมภาพันธ์ 2566
Onepage พิธีประกาศเจตนารมณ์ ปี 2566 สำนักวิชาการสุขภาพจิต 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 23 กุมภาพันธ์ 2566
ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันกรรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 มีนาคม 2566