สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หัวข้อ วันที่
รายงานการติดตามประเมินผลการคุมภายในฯ สิ้นสุด ต.ค 63 - ต.ค 64 1 มีนาคม 2565
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ สิ้นสุด 30 ก.ย 65 1 มีนาคม 2565
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบ 65 1 มีนาคม 2565
คำสั่งสำนักวิชาการ-แต่งตั้งคณะกรรมการบริการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 1 มีนาคม 2565
บัญชีความเสี่ยง (แบบ RM-2) ปีงบ 65 1 มีนาคม 2565
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 3 มีนาคม 2565
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักวิชาการฯ ปี 66 3 มีนาคม 2565
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 3 มีนาคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 มีนาคม 2565
บัญชีความเสี่ยงสำนักวิชาการฯ ปี 2566 3 มีนาคม 2565