ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา จำนวน : 99 ข่าว


 
18/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT: Building Resilience for Teen (e-Learning) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์   BRT: Building Resilience for Teen (e-Learning) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <...

Continue reading

 
9/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
1/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
25/03/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
11/03/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website web Hosting ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
5/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website และต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 1๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website และต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 1๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
4/03/2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue reading

 
4/03/2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

Continue reading

 
20/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ จำนวน ๒๐ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ จำนวน ๒๐ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
16/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
15/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Building Resilience For Teen : BRT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Building Resilience For Teen : BRT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/01/2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

Continue reading

 
31/12/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

Continue reading

 
30/11/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

Continue reading

 
31/10/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

Continue reading

 
8/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/02/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinical) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
27/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
25/12/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
22/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสรุปและจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสรุปและจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
14/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานโปรแกรม การให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานโปรแกรม การให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
6/12/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book,e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ระบบ Hibrary ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
29/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
29/11/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการการพัฒนา การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
21/11/3109
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
18/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
2/10/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

Continue reading

 
18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/09/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
26/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 (COVID-19) กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ...

Continue reading

 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

...

Continue reading

 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๖๖    จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     

...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปีงบประมาณ   ๒๕๖๖  จำนวน ...

Continue reading

 
14/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
4/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖  จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
4/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      

...

Continue reading

 
5/09/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/08/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ผ่าน Mental Health Check In จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/08/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS ในโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
30/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดความรู้การเสริมสร้างพลังใจตามกลุ่มวัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดความรู้การเสริมสร้างพลังใจตามกลุ่มวัย จำนวน ๑๐  รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
30/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
8/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหนังสือแนวทางการใช้ยาต้านโรคจิตแบบฉีดระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหนังสือแนวทางการใช้ยาต้านโรคจิตแบบฉีดระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
31/07/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2566

Continue reading

 
30/06/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2566

Continue reading

 
31/05/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

Continue reading

 
30/04/2566
สรุปผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

สรุปผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

Continue reading

 
17/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ...

Continue reading

 
8/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
27/07/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษาข้อมูลวิชาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษาข้อมูลวิชาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

...

Continue reading

 
12/07/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
28/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
27/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวิดิทัศน์ เรื่องความรู้สุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
23/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปลั๊กกราว์คู่ สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
5/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
26/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

...

Continue reading

 
13/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
1/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานการจัดการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานการจัดการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
16/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
16/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
3/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
24/05/2566
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
24/03/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการวิจัยสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ความปกติใหม่ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/03/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

Continue reading

 
24/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มรายงานแผนงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มรายงานแผนงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/02/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Continue reading

 
13/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
3/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์สุขภาพจิตไทย ผ่าน Menlth Check In จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเรื่องการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับวัยรุ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
3/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website Web Hosting จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
1/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนาหลักการเขียนข้อเสนอวิจัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
18/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน 

...

Continue reading

 
17/10/2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิชาการสุขภาพจิต พ.ศ. 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิชาการสุขภาพจิต พ.ศ.  2566

Continue reading

 
22/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลการทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินพลังใจ ฉบับ ๓ ข้อ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลการทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินพลังใจ ฉบับ ๓ ข้อ   จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
22/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย roll up โปสเตอร์ และแผ่นพับ ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
9/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/01/2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

...

Continue reading

 
30/12/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

Continue reading

 
30/11/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

Continue reading