ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวทุกประเภท

ผลการค้นหา จำนวน : 99 ข่าว


 
28/09/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
26/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
27/09/2566
สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)

สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)

...

Continue reading

 
21/09/2566
กรมสุขภาพจิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

กรมสุขภาพจิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

ในการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์จิตเวช และจัดการศึกษาพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ค...

Continue reading

 
15/09/2566
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน ครั้งที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน ครั้งที่ 1

...

Continue reading

 
12/09/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การคืนสู่สุขภาวะ (Recovery)"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การคืนสู่สุขภาวะ (Recovery)"

...

Continue reading

 
29/08/2566
Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร R2R ระยะที่ 2

Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยการทำวิจัย(R2R) ระยะที่ 2

...

Continue reading

 
21/08/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "สุขภาพจิตผู้สูงอายุ"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "สุขภาพจิตผู้สูงอายุ"

...

Continue reading

 
22/08/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

...

Continue reading

 
11/08/2566
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

Continue reading

 
7/08/2566
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS(e-Learning)

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS(e-Learning)

Continue reading

 
22/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ Continue reading


 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019 (COVID-19) กรณีบุคลากรกรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ...

Continue reading

 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

...

Continue reading

 
19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๖๖    จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
18/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักวิชาการสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิเท...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     

...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ...

Continue reading

 
13/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปีงบประมาณ   ๒๕๖๖  จำนวน ...

Continue reading

 
14/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐานครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษา จำนวน ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
4/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖  จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
4/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เบื้องต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      

...

Continue reading

 
5/09/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/08/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ผ่าน Mental Health Check In จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/08/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS ในโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
30/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดความรู้การเสริมสร้างพลังใจตามกลุ่มวัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดความรู้การเสริมสร้างพลังใจตามกลุ่มวัย จำนวน ๑๐  รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
30/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักวิชาการสุขภาพจิต

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

และตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา<...

Continue reading

 
18/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
8/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหนังสือแนวทางการใช้ยาต้านโรคจิตแบบฉีดระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหนังสือแนวทางการใช้ยาต้านโรคจิตแบบฉีดระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
31/07/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2566

Continue reading

 
30/06/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2566

Continue reading

 
31/05/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

Continue reading

 
30/04/2566
สรุปผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

สรุปผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

Continue reading

 
17/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม โครงการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและทัศนคติต่อการขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจากนักวิชาชีพสุขภาพจิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ...

Continue reading

 
8/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
27/07/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
4/08/2566
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์เทอดศักดิ์  เดชคง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจก...

Continue reading

 
24/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษาข้อมูลวิชาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลภาษาข้อมูลวิชาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

...

Continue reading

 
12/07/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
28/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
27/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวิดิทัศน์ เรื่องความรู้สุขภาพจิตชุมชน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
23/06/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปลั๊กกราว์คู่ สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
5/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
26/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

...

Continue reading

 
28/06/2566
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566

Continue reading

 
27/06/2566
วันที่ระลึก “วันกิติยากร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

Continue reading

 
27/06/2566
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

Continue reading

 
27/06/2566
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิตที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

Continue reading

 
13/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
9/06/2566
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

Continue reading

 
1/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานการจัดการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานการจัดการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
30/05/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
23/05/2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวันเวลา และสถานที่

ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

...

Continue reading

 
16/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
16/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/05/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤษภาคม 66

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้...

Continue reading

 
3/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
24/05/2566
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/04/2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566

Continue reading

 
24/03/3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการวิจัยสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ความปกติใหม่ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
31/03/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

Continue reading

 
5/04/2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมเชิงบวก ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมเชิงบวก ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ส...

Continue reading

 
24/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มรายงานแผนงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มรายงานแผนงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/02/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Continue reading

 
22/03/2566
แนวคิด 3Rs รักษ์โลก

แนวคิด 3Rs รักษ์โลก

Continue reading

 
13/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
13/03/2566
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue reading

 
10/03/2566
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต บริจาคเงินร่วมทำบุญมูลนิธิคนตาบอดทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต บริจาคเงินร่วมทำบุญมูลนิธิคนตาบอดทั่วประเทศ

...

Continue reading

 
10/03/2566
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2565

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2565

Continue reading

 
10/03/2566
Onepage ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Onepage ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Continue reading

 
9/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
3/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์สุขภาพจิตไทย ผ่าน Menlth Check In จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเรื่องการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับวัยรุ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
3/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website Web Hosting จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
1/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนาหลักการเขียนข้อเสนอวิจัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
24/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
18/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน 

...

Continue reading

 
1/03/2566
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ
สำนักวิชาการสุขภาพจิต

...

Continue reading

 
1/03/2566
รายงานสรุปผู้ใช้บริการสำนักวิชาการสุขภาพจิต

รายงานสรุปผู้ใช้บริการสำนักวิชาการสุขภาพจิต

Continue reading

 
17/10/2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิชาการสุขภาพจิต พ.ศ. 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิชาการสุขภาพจิต พ.ศ.  2566

Continue reading

 
22/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลการทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินพลังใจ ฉบับ ๓ ข้อ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลการทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินพลังใจ ฉบับ ๓ ข้อ   จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        

...

Continue reading

 
22/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย roll up โปสเตอร์ และแผ่นพับ ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
9/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/01/2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

...

Continue reading

 
30/12/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

Continue reading

 
30/11/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

Continue reading

 
31/10/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

Continue reading