ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
4/12/2566
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

...

Continue reading

 
4/12/2566
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

Continue reading

 
4/12/2566
กิจกรรมทำบุญการบำเพ็ญกฐินทาน

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ได้ร่วมทำบุญการบำเพ็ยกฐินทางในงานถวายผ้ากฐิน จำนวน 3 วัด 3 จังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมพระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงค์ในการจำพรรษาตามพุทธบัญญัติ

...

Continue reading

 
4/12/2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) มคว....

Continue reading

 
20/11/2566
ประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต ประเด็นการจัดการผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านของประเทศไทย

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต ประเด็นการจัดการผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านของประเทศไทย

...

Continue reading

 
7/11/2566
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567

...

Continue reading

 
7/11/2566
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร สม. แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)

ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร สม. แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)

...

Continue reading

 
7/11/2566
กิจกรรม Book Club แพทย์ประจำบ้านฯ เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)

กิจกรรม Book Club แพทย์ประจำบ้านฯ เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)

Continue reading

 
30/10/2566
การประชุมหารือโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพของประเทศไทย (OSH)

การประชุมหารือโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพของประเทศไทย (OSH)

...

Continue reading

 
12/10/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (MH Journal Club) หัวข้อ สุขภาวะที่ดีเริ่มต้นที่สุขภาพจิตเข้มแข็ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (MH Journal Club) หัวข้อ สุขภาวะที่ดีเริ่มต้นที่สุขภาพจิตเข้มแข็ง

(Wellbeing Begins with Mental Health and Resilience)

...

Continue reading

 
24/10/2566
เข้าร่วมพิธี “วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายแพทย์เทอดศักดิ์  เดชคง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต มอบหมายให้นางลือจรรยา ธนภควัต รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีน...

Continue reading

 
24/10/2566
กิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักวิชาการสุขภาพจิตดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบ้าน (5ส.) ในสถานที่ทำงาน เพราะมองว่าที่ทำงานก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง

...

Continue reading

 
6/10/2566
กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ระดับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สำนักวิชาการสุขภาพจิต เข้าร่วม...

Continue reading

 
27/09/2566
สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)

สัมมนาวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คนไทยทุกช่วงวัย (Making People More Resilience)

...

Continue reading

 
21/09/2566
กรมสุขภาพจิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

กรมสุขภาพจิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

ในการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์จิตเวช และจัดการศึกษาพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ค...

Continue reading

 
15/09/2566
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน ครั้งที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน ครั้งที่ 1

...

Continue reading

 
12/09/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การคืนสู่สุขภาวะ (Recovery)"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การคืนสู่สุขภาวะ (Recovery)"

...

Continue reading

 
29/08/2566
Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร R2R ระยะที่ 2

Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยการทำวิจัย(R2R) ระยะที่ 2

...

Continue reading

 
21/08/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "สุขภาพจิตผู้สูงอายุ"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ "สุขภาพจิตผู้สูงอายุ"

...

Continue reading

 
22/08/2566
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MH Journal Club ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

...

Continue reading

 
11/08/2566
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

Continue reading

 
7/08/2566
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS(e-Learning)

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS(e-Learning)

Continue reading

 
4/08/2566
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์เทอดศักดิ์  เดชคง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจก...

Continue reading

 
28/06/2566
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566

Continue reading

 
27/06/2566
วันที่ระลึก “วันกิติยากร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

Continue reading

 
27/06/2566
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

Continue reading

 
27/06/2566
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิตที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

Continue reading

 
9/06/2566
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

Continue reading

 
18/04/2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566

Continue reading

 
5/04/2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมเชิงบวก ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมเชิงบวก ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ส...

Continue reading