ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
11/06/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการประเมินสุขภาพจิตคนไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการประเมินสุขภาพจิตคนไทย

(Mental Health Check In Survey)

...

Continue reading

 
23/05/2567
MH Journal Club x KM หัวข้อ"สุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับชุมชน"

MH Journal Club x KM หัวข้อ"สุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับชุมชน" (Navigating the Nexus of Community Mental Health)

...

Continue reading

 
20/05/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการศึกษาความคุ้มค่าของการบริการด้านสุขภาพจิต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการศึกษาความคุ้มค่าของการบริการด้านสุขภาพจิต

...

Continue reading

 
10/05/2567
นำคณะจาก CKAPS เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

นำคณะจาก CKAPS เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

...

Continue reading

 
21/05/2567
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) ขอเผยแพร่พันธกิจ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน)

▶️ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) 

▶️ ขอเผยแพร่พันธกิจ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้...

Continue reading

 
30/04/2567
"เขียนอย่างไรให้โดนใจบรรณาธิการ และทำความรู้จักกับวารสารด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต"

"เขียนอย่างไรให้โดนใจบรรณาธิการ และทำความรู้จักกับวารสารด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต"

...

Continue reading

 
26/04/2567
Workshop เขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

Workshop เขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

...

Continue reading

 
22/04/2567
KMH TALK 2024 รอบคัดเลือก

ประกวดผลงานการจัดการความรู้สุขภาพจิต KMH TALK 2024 รอบคัดเลือก

Continue reading

 
29/03/2567
โครงการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 2/67

โครงการอบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 2/67

...

Continue reading

 
24/02/2567
กิจกรรมวิชาการ Book Club แพทย์ประจำบ้าน

กิจกรรมวิชาการ Book Club แพทย์ประจำบ้าน

Continue reading

 
23/02/2567
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิต ประจำปี 2567

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue reading

 
22/02/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Health Data Center : HDC ครั้งที่ 2/67

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายงานการเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC)

ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

...

Continue reading

 
21/02/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

...

Continue reading

 
17/02/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

(GOOD CLINICAL PRACTICE : ICH GCP)

...

Continue reading

 
16/02/2567
มอบรางวัลกิจกรรม สุขภาพใจ รักไม่จำกัด

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น Mental Health Love Unlimited สุขภาพใจ รักไม่จำกัด

...

Continue reading

 
15/02/2567
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ WHO THAILAND

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ WHO THAILAND

Continue reading

 
22/02/2567
สำนักวิชาการสุขภาพจิตได้รับเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักวิชาการสุขภาพจิตได้รับเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2...

Continue reading

 
7/02/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต

...

Continue reading

 
7/02/2567
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักวิชาการสุขภาพจิต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักวิชาการสุขภาพจิต

Continue reading

 
7/02/2567
กิจกรรมวิชาการแพทย์ประจำบ้าน BOOKCLUB

กิจกรรมวิชาการแพทย์ประจำบ้าน BOOKCLUB

Continue reading

 
7/02/2567
การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการฝึกอบรมงานด้านสุขภาพจิต

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการฝึกอบรมงานด้านสุขภาพจิต

Continue reading

 
29/01/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบค้นงานวิชาการและการใช้โปรแกรมสำหรับจัดเก็บบรรณานุกรมที่หลากหลายสำหรับงานวิจัย"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบค้นงานวิชาการและการใช้โปรแกรมสำหรับจัดเก็บบรรณานุกรมที่หลากหลายสำหรับงานวิจัย"

...

Continue reading

 
29/01/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เพื่อพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เพื่อพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2"

Continue reading

 
29/01/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการ อฝส. สุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะอนุกรรมการ อฝส. สุขภาพจิตชุมชน ครั้งที่ 1/2567

Continue reading

 
29/01/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ครั้งที่ 1/2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ครั้งที่ 1/2567

...

Continue reading

 
29/01/2567
MH Journal Club x KM หัวข้อ"โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

MH Journal Club x KM หัวข้อ"โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

...

Continue reading

 
29/01/2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช "KM 2024"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช "KM 2024"

...

Continue reading

 
29/01/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิต ด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต ระยะที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิต ด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต ระยะที่ 1

...

Continue reading

 
12/01/2567
กิจกรรม"เทศกาลส่งความสุข ประจำปี 2567"

Continue reading

 
12/01/2567
กิจกรรมวิชาการ Book Club แพทย์ประจำบ้าน

Continue reading