ข่าวประชาสัมพันธ์


ค้นหา
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 
18/06/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
18/06/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
17/06/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
4/06/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ผลหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT: Building Resilience for teen (e-Learning) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ผลหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT: Building Resilience  for teen (e-Learning) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

...

Continue reading

 
29/03/2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

Continue reading

 
28/02/2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Continue reading

 
3/05/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
24/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
24/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
18/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT: Building Resilience for Teen (e-Learning) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์   BRT: Building Resilience for Teen (e-Learning) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <...

Continue reading

 
9/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
5/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
1/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
28/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
25/03/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและทำปกเข้าเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
13/03/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำเล่มเอกสารแนวทางการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ผ่าน Mental Health Check In โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
11/03/3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website web Hosting ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
5/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website และต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 1๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Website และต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 1๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

...

Continue reading

 
4/03/2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue reading

 
4/03/2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

Continue reading

 
4/03/2567
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักวิชาการสุขภาพจิต 5 เดือนแรก พ.ศ.2567

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักวิชาการสุขภาพจิต 5 เดือนแรก พ.ศ.2567

...

Continue reading

 
4/03/2567
ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

Continue reading

 
20/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ จำนวน ๒๐ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ จำนวน ๒๐ โคม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

...

Continue reading

 
16/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
15/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Building Resilience For Teen : BRT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Building Resilience For Teen : BRT) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading

 
31/01/2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

Continue reading

 
31/12/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

Continue reading

 
30/11/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

Continue reading

 
31/10/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

Continue reading

 
8/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโถสุขภัณฑ์แบบถังพักน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำ  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

Continue reading