• Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 6 January 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง