สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต 2566

6 January 2566

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ 2566