• Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 20 November 2566

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต ประเด็นการจัดการผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านของประเทศไทย