• Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Owner: สำนักวิชาการสุขภาพจิต
  • Project date: 10 May 2567

นำคณะจาก CKAPS เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์